top of page

FORMULARE ȘI GHIDURI PENTRU AERONAVE

DSC_8219_edited.jpg

DOCUMENTELE PROPRIETARULUI

Cerere rezervare însemne de înmatriculare

Anexa nr. 1 RACR-CCO ULM - Cerere tip

Declarație navigabilitate

Declarație navigabilitate (fostul proprietar)

Declarație echipamente de emisie

Declarație cunoaștere limba engleză

Schițe dispunere însemne de înmatriculare pe aeronavă

Conținut min. manual utilizare și întreținere

Acord prelucrare date personale

Informare asigurare aeronavă

Cerere transmitere documente

Request form - Certificate of recognition

69272226_2502085996496754_5207722724859838464_n.jpg

DOCUMENTELE INSPECTORULUI

Anexa nr.4 RACR CCO-ULM Proces verbal

Anexa nr. 18 Fișa de observații

Anexa nr. 7 Proces verbal de omologare

Fișa A - Anexă la procesul verbal de omologare

Fișa B - Anexă la procesul verbal de omologare 

Fișa C - Avion

Fișa C - Motodeltaplan, Motoparapantă, Girocopter

Fișa C - Elicopter

Fișa de cântărire

GHIDURI PROCESE DE CERTIFICARE

ÎNMATRICULARE AERONAVĂ

În scopul emiterii Ci, solicitanții trebuie să depună, direct sau prin împuternicit, următoarele documente:

 • cerere-tip, conform modelului din anexa 1 la RACR-CCO ULM, semnată de proprietarul sau deținătorul aeronavei;

 • actul de identitate și/sau dovada privind rezidența în România, în cazul în care proprietarul sau deținătorul este persoană fizică;

*  se depune în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul de către inspectorul desemnat de către autoritatea de certificare să efectueze verificarea aeronavei.

 

 • certificatul de înregistrare și un certificat constatator complet pentru persoanele juridice române, respectiv documente echivalente emise de autoritățile competente, în cazul persoanelor juridice străine;

*  se depune în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul de către inspectorul desemnat de către autoritatea de certificare să efectueze verificarea aeronavei.

 

 • dovada dreptului de proprietate sau de deținere, după caz.

*  se depune în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul de către inspectorul desemnat de către autoritatea de certificare să efectueze verificarea aeronavei.

** în cazul aeronavelor construite de solicitant se depune o declarație pe propria răspundere, în original, prin care se atestă dreptul de proprietate asupra aeronavei;

 

 • acordul scris al proprietarului pentru înmatriculare, în cazul în care înmatricularea aeronavei este solicitată de deținător;

 

 • manualul de utilizare și întreținere, în copie;

*  autentificate individual de către solicitanți prin înscrierea unei mențiuni din care să reiasă că aparțin aeronavei respective (tip/model, serie, după caz);

**  în cazul în care manualul de utilizare și întreținere nu există sau nu are conținutul conform celor precizate în anexa 2 la RACR-CCO ULM, acesta se poate depune sub formă de proiect, urmând a fi definitivat de către solicitant conform cerințelor din prezenta reglementare.

 

 • fotografii ale aeronavei și, după caz, ale sistemelor, echipamentelor, instalațiilor, instrumentelor și aparatelor de bord cu care este prevăzută și va fi utilizată/operată aeronava (echipamente radio, dispozitive de remorcaj, flotoare, schiuri etc.), făcute cu acestea montate pe aeronavă, astfel încât aeronava să poată fi ușor identificată și definită pe baza acestora;

*  autentificate individual de către solicitanți prin înscrierea unei mențiuni din care să reiasă că aparțin aeronavei respective (tip/model, serie, după caz);

 

 • schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare;

*  autentificată individual de către solicitanți prin înscrierea unei mențiuni din care să reiasă că aparțin aeronavei respective (tip/model, serie, după caz);

 

 • polița de asigurare pentru pagube produse terților și, după caz, a pasagerilor, în termen de valabilitate la data depunerii cererii, încheiată conform dispozițiilor legale în vigoare;

*   nu se aplică în cazul aeronavelor ultraușoare cu decolare de pe picioare;

** se depune în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul de către inspectorul desemnat de către autoritatea de certificare să efectueze verificarea aeronavei;

*** TOATE POLIȚELE ÎNCHEIATE LA ASIGURATORII ROMÂNI SUNT CONSIDERATE AUTORIZATE DE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (ASF). ASIGURATORII STRĂINI AUTORIZAȚI DE CĂTRE ASF SUNT CEI PREZENȚI ÎN URMĂTOAREA LISTĂ:

https://asfromania.ro/ro/a/1737/asiguratori-si-intermediari-din-see

 

 • alte documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute la Paragraful RACR-CCO ULM 1060, după caz;

 

 • dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat.

  

În vederea emiterii Certificatului de înmatriculare, pentru aeronavele din import , sunt necesar a fi depuse de către solicitant, în plus față de cele prevăzute anterior, următoarele documente:

 

 • certificatul de radiere / neînregistrare emis de autoritatea competentă a statului exportator, cu excepția motoparapantelor/motoparașutelor;

 

* se depune în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul de către inspectorul desemnat de către autoritatea de certificare să efectueze verificarea aeronavei.

 

 • livret (copie) sau declarație a solicitantului (original) privind starea tehnică (îndeplinește sau nu cerințele de a fi admisă la zbor în statul respectiv) și a activității celulei, motorului și elicei (ore de funcționare, număr de aterizări).

 

* Copia livretului va fi autentificată de către solicitant prin semnătura acestuia, menționarea datei și precizarea că aparține aeronavei respective.

 

Notă:

În cazul în care documentele sunt redactate într-o altă limbă decât limba română sau engleză, acestea sunt însoțite de o traducere autorizată.

EMITERE AUTORIZAŢIE DE ZBOR​

 

 • Cerere (Anexa 1 la RACR-CCO ULM)

 • Certificat de omologare

 • Fişa de date

 • Declaraţie de conformitate emisă de constructor

 • Documente relevante privind starea de navigabilitate (pentru aeronave din import)

 • Taxe

PRELUNGIRE VALABILITATE ANEXA LA CERTIFICATUL DE IDENTIFICARE SAU AUTORIZAŢIA DE ZBOR​

 • Cerere (Anexa 1 la RACR-CCO ULM)

 • Declaraţie echipamente radio

 • Declaraţie navigabilitate

 • Taxe

CESIUNE AERONAVĂ​

 • Cerere (Anexa 1 la RACR-CCO ULM)

 • CI solicitant / Certificat de Identificare (pers. juridică)

 • Împuternicire (după caz)

 • Act de proprietate

 • Declaraţia fostului proprietar privind starea tehnică a aeronavei

 • Declaraţie cunoaştere limba engleză (după caz)

 • Livretul aeronavei în original

 • Certificatul de Identificare şi Anexa la CI sau AZ în original

 • Declaraţie echipamente radio

RADIERE AERONAVĂ​

 • Cerere 

 • Taxe

bottom of page